Kiwa Saito

©Kiwa Saito

Träverk (2015)

26x27cm Broderi med 3D effekt. Korktapet under tyg.